DIT ZIJN DE REGELS.

Wedstrijdreglement Week van de Belgische mode 2020 

Deze wedstrijd is toegankelijk voor iedereen die de Facebookpagina van Week van de Belgische mode 2020 bezoekt. Deelname kan enkel onder persoonlijke naam gedaan worden en impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van het onderstaande wedstrijdreglement. Elke deelnemer schrijft zich in met een uniek e-mailadres.

De wedstrijd is geldig vanaf 9 oktober 2020 tot en met 22 oktober 2020.

 

Artikel 1 – Deelname aan de wedstrijd 

Mode Unie, met maatschappelijke zetel gevestigd te Willebroekkaai 37, 1000 Brussel, België en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0407. 835.708 (“de organisator”) organiseert een wedstrijd waarbij de consument in het bezit moet zijn van een uniek eigen e-mailadres.

De wedstrijd staat open voor iedere persoon die zijn woonplaats in België heeft en minstens 18 jaar oud is. Minderjarigen moeten de toestemming hebben van een ouder of voogd.

Deelname aan de wedstrijd is gratis. Maximaal één deelnemer per postadres.

 

Artikel 2 – Prijzen 

Gedurende de periode 12-25 oktober wordt dagelijks de te winnen prijs (of prijzen) vermeld in de wedstrijdvraag.

 • 09/10/2020: 1x Philips stoomgenerator
 • 10/10/2020: 1x Shopping voucher Alice & Maman t.w.v. 350 euro
 • 11/10/2020: 7x Waardebon Bamboo Belgium t.w.v. 50 euro
 • 12/10/2020: 7x Waardebon Bel & Bo t.w.v. 50 euro
 • 13/10/2020 : 1x Miele customized wasmachine
 • 14/10/2020: 7x Waardebon D’Autan t.w.v. 50 euro
 • 15/10/2020: 7x Waardebon Due Amanti t.w.v. 50 euro
 • 16/10/2020 : 3x Waardebon Four Roses & Bronson t.w.v. 125 euro
 • 17/10/2020 : 2x Waardebon Gigue t.w.v. 175 euro
 • 18/10/2020 : 1x Silhouette kledingstuk Hampton Bays t.w.v. 360 euro
 • 19/10/2020: 3x Hemd op maat van Jaggs t.w.v. 99 euro
 • 20/10/2020: 1x Duostyling LolaLiza met waardebon t.w.v. 150 euro per persoon
 • 21/10/2020: 2x Waardebon Terre Bleue t.w.v. 175 euro
 • 22/10/2020: 3x Winter accessoirepakket Titto t.w.v. 118 euro

Gedurende de periode 12-25 oktober wordt dagelijks de te winnen prijs (of prijzen) vermeld in de wedstrijdvraag.

 

Artikel 3 – De wedstrijd en de selectie van de winnaars 

 • Stap 1: Surf naar de Facebookpagina van de organisator
 • Stap 2: De speler ‘liket’ de Facebookpagina en antwoordt op de prijsvraag in de comments
 • Stap 3: Elke speler kan 1x per dag zijn kans wagen
 • Stap 4: De winnaar wordt gecontacteerd door Mode Unie
 • Stap 5: De winnaar geeft zijn/haar coördinaten door binnen 21 dagen
 • Stap 6: Mode Unie zorgt voor de verzending/ophaling van de prijs aan/door de winnaar.

Een speler kan slechts 1x een prijs winnen gedurende de Week van de Belgische mode campagne 2020

Elke dag om 8u wordt een wedstrijdvraag gesteld. De unieke deelnemers kunnen spelen tot 23u59 op de dag van de betreffende wedstrijdvraag.

De prijzen gworden verloot onder de mensen die voldoen aan volgende criteria:

 • De Facebookpagina van de Week van de Belgische mode hebben ‘geliket’;
 • Binnen de tijdspanne hebben geantwoord;
 • Het correcte antwoord hebben geven in de comments
 • Indien de vraag niet of te weinig correct wordt beantwoord worden de prijzen verloot onder alle deelnemers.

Er zal slechts 1 prijs worden uitgereikt per huishouden en per adres (of per lP-adres) voor de gehele duur van het spel. Personen die meerdere keren trachten mee te spelen met verschillende namen of adressen worden uitgesloten.

 

Artikel 4 – Deelnemingsvoorwaarden 

Deelname aan deze wedstrijd impliceert de volledige aanvaarding van dit reglement, inclusief de latere beslissingen van de organisator. Elke onvolledige of niet correcte registratie komt niet in aanmerking voor de wedstrijd. In geval van misbruik, misleiding of bedrog behoudt de organisator zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname uit te sluiten. Deelname aan de wedstrijd is niet mogelijk op enig andere manier dan degene beschreven in dit reglement.

 

Artikel 5 – Bekendmaking van de resultaten en communicatie 

Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt geen verdere correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails, telefoongesprekken, enz.). Alle bijkomende mededelingen en/of vermeldingen op de websites van de organisator gelden als punt van reglement. Tegen de beslissingen van de organisator is geen tegenspraak mogelijk.

Voor alles wat niet in dit reglement is geregeld, mag de organisator de nodige maatregelen nemen om de wedstrijd goed te laten verlopen.

De winnaars worden op de hoogte gebracht via Facebook. De prijs wordt verzonden naar het opgegeven adres, na antwoord op dit Facebookbericht door de winnaar. Als de winnaar geen antwoord geeft binnen de 21 kalenderdagen na winst, kan de organisatie beslissen om een andere winnaar aan te duiden.

Mode Unie bezorgt de winnaar de gewonnen prijs uiterlijk 31 dagen na zijn/haar antwoord op het Facebookbericht waarin aangegeven wordt dat hij/zij gewonnen heeft.

 

Artikel 6 – Overmacht 

De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien ten gevolge van overmacht of elke andere onvoorzienbare gebeurtenis, de wedstrijd moet worden geannuleerd, onderbroken, uitgesteld of gewijzigd. In dat geval kan de verantwoordelijkheid van de organisator niet worden verhaald en kunnen de deelnemers op geen enkele manier aanspraak maken op een schadeloosstelling. De organisator heeft het recht om het reglement te wijzigen en dit op elk moment zonder verwittiging of motivering zijnentwege en zonder dat hij hiervoor verantwoordelijk kan worden gesteld.

De organisator sluit tevens iedere aansprakelijkheid uit voor schade die door zijn fout zou worden veroorzaakt, behoudens voor opzettelijke fouten, bedrog, of voor het niet-uitvoeren van verbintenissen die één van de voornaamste prestaties vormen van deze overeenkomst.

Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichtingen dan ook van de organisator. Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico of fouten of onderbrekingen en in het algemeen alle risico’s die inherent zijn aan elke verbinding met een overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele opleiding en/of wijziging, enz. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om ervoor te zorgen dat zijn/haar soft- en hardware voldoende beschermd zijn en goed functioneert. De organisator draagt ter zake geen enkele verantwoordelijkheid.

 

Artikel 7 – Persoonlijke gegevens en recht op afbeelding 

Door op de knoppen ‘Go’ en ‘accepteren’ te klikken, staat de deelnemer toe dat de organisatie toegang heeft tot de volgende informatie: naam, voornaam, e-mailadres, adres, toegang heeft tot zijn lP-adres, hem of haar elektronische berichten zendt; en aanvaardt de deelnemer dit wedstrijdreglement.

Conform de regels bepaald in de wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van het privé-leven en de verwerking van persoonsgegevens, en de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bescherming van natuurlijke personen i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens, informeert Mode Unie de deelnemers dat hun persoonlijke gegevens in een databank worden opgenomen. Deze databank is eigendom van het bedrijf. De persoonsgegevens van de deelnemer worden gebruikt voor de afhandeling van deze wedstrijd, en zijn derhalve nodig om de overeenkomst te kunnen uitvoeren. De betrokken gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt, en worden evenmin doorgegeven aan derde landen. De deelnemers hebben het recht om de hen betreffende gegevens in te kijken en hun rechten uit te oefenen zoals voorzien in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, door te schrijven naar Mode Unie, Willebroekkaai 37, 1000 Brussel.

IN SAMENWERKING MET

VOLG ONS OP